Avís legal

Denominació Social: BIT ACADEMY S.L.U.

Domicili Social: C/ ALMOGÀVERS, 119 PLANTA 2ª – 08018 BARCELONA

Nº d’Id: B-65307183

Registre Mercantil de Barcelona, Tom 41833, Foli 32, Full Número B398666 Inscripció 1 

E-mail: info@bit.es

Nombre del domini: on.bit.es

De conformitat amb allò disposat a la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), la seva normativa de desenvolupament, i la LSSICE 34/2002, d’11 de juliol, de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, BIT ACADEMY S.L.U. en compliment d’allò disposat a l’art.5 i 6 de la LOPD, informa a tots els usuaris que facilitin o vagin a facilitar les seves dades personals, que aquestes seran incorporades a un fitxer automatitzat que es troba degudament inscrit a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. Així mateix, ens autoritza perquè les seves dades siguin facilitades a les nostres empreses del grup: BIT ACADEMY S.L.U. perquè siguin tractats amb les finalitats esmentades anteriorment

Els usuaris accepten expressament i de forma lliure i inequívoca que les seves dades personals siguin tractades per part de BIT ACADEMY S.L.U. amb les següents finalitats:

  • Remissió de comunicacions comercials publicitàries per e-mail, fax, SMS, MMS, comunitats socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti realitzar comunicació comercials. Aquestes comunicacions comercials seran relacionades a productes o serveis oferts per BIT ACADEMY S.L.U. així com per part dels col·laboradors o partners amb els que aquest hagués arribat a algun acord de promoció comercial entre els seus clients. En aquest cas, els tercers mai tindran accés a dades personals. En tot cas, les comunicacions comercials seran realitzades per part de BIT ACADEMY S.L.U. i seran de productes i serveis relacionats amb el sector de BIT ACADEMY S.L.U.
  • Realitzar estudis estadístics.
  • Tramitar encàrrecs, sol·licituds o qualsevol tipus de petició que sigui realitzada per l’usuari a través de qualsevol de les vies de contacte que es posin a disposició de l’usuari a BIT ACADEMY S.L.U.
  • Enviament de la newsletter a aquells usuaris que s’hi subscriguin.

BIT ACADEMY S.L.U. informa i garanteix expressament als usuaris que les seves dades personals no seran cedides en cap cas a terceres companyies, i que sempre que anés a fer-se algun tipus de cessió de dades personals, de manera prèvia, se sol·licitaria el consentiment exprés, informat, i inequívoc per part dels titulars.

Omplint i enviant els corresponents formularis d’aquesta pàgina web, l’Usuari accepta i autoritza a què les seves dades personals siguin objecte de tractament automatitzat per part de BIT ACADEMY S.L.U. En cas que vostè inclogui en els formularis d’aquesta pàgina web dades de caràcter personal titularitat de tercers haurà de, amb caràcter previ a la seva inclusió, obtenir el seu consentiment i informar-li de tots els continguts esmentats en els paràgrafs anteriors.

Totes les dades sol·licitades a través de BIT ACADEMY S.L.U. són obligatòries, ja que són necessàries per a la prestació d’un servei òptim a l’usuari. En cas de què no siguin facilitades totes les dades, BIT ACADEMY S.L.U. no garanteix que la informació i serveis oferts siguin completament ajustats a les seves necessitats.

Per poder accedir a intranet l’usuari rebrà a la seva adreça de correu un codi                d’usuari i clau d’accés que haurà d’ introduir al Web.

BIT ACADEMY S.L.U. garanteix en tot cas a l’usuari l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació, informació i oposició, en els termes disposats a la legislació vigent. Per això, de conformitat amb allò disposat a la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) podrà exercir els seus drets remitent una sol·licitud expressa, juntament amb una còpia del seu N’Id. A través dels següents mitjans:

  • E-Mail: info@bit.es
  • Correu Postal: C/ ALMOGÀVERS, 119 PLANTA 2ª -08018 BARCELONA.
  • De la mateixa manera, l’usuari podrà donar-se de baixa de qualsevol dels serveis de subscripció facilitats enviant un correu electrònic a: info@bit.es

D’igual forma, BIT ACADEMY S.L.U. ha adoptat totes les mesures tècniques i d’organització necessàries per a garantir la seguretat i integritat de les dades de caràcter personal que tracti, així com per a evitar-ne la seva pèrdua, alteració i/o accés per part de tercers no autoritzats.

NORMES DE COMPORTAMENT DEL BLOC

Si vols participar als nostres blocs, hauràs d’acceptar aquestes normes:

1.- Responsabilitat de l’Usuari. En participar als blocs de la web ets l’únic responsable dels missatges que difonguis, garantint a BIT ACADEMY S.L.U. la total indemnitat davant de qualsevol reclamació que pugui plantejar-se-li per aquests conceptes.

En el cas de què els missatges continguin material protegit per drets de propietat intel·lectual o industrial, l’usuari garanteix que n’és el seu propietari o que compta amb l’autorització del propietari per difondre’l als blocs.

I s’eximeix a BIT ACADEMY S.L.U. de qualsevol reclamació de tercers que es plantegés per aquests conceptes.

2.- L’usuari haurà de, abans de publicar un missatge, escollir el blog apropiat. Aquells missatges que no s’ajustin a la temàtica del blog podran ser eliminats. Està totalment prohibit publicar promocions i enllaços d’ofertes comercials, publicitat, material promocional, cartes cadena ni qualsevol activitat promocional directa o indirecta o qualsevol altre tipus de comentari que no s’ajusti al desenvolupament normal dels temes dels blocs.

3.- L’usuari haurà de respectar a la resta d’usuaris. L’usuari haurà de ser tolerant i respectuós amb els missatges i opinions de la resta d’usuaris. Es podran suprimir aquells missatges que puguin ser considerats lesius contra els drets de tercers o que atemptin contra el desenvolupament pacífic dels blocs.

4.- BIT ACADEMY S.L.U. es reserva el dret de reproduir, modificar, o difondre els missatges publicats als blocs de la web d’acord als terminis i mitjans convenients sense que per això correspongui a l’usuari cap tipus de compensació.

5.- BIT ACADEMY S.L.U. no és responsable d’allò publicat als blocs de la web ni garanteix la veracitat o exactitud de cap informació publicada als mateixos. Correspon a l’usuari remitent dels missatges o informacions la responsabilitat sobre el seu contingut.

6.- BIT ACADEMY S.L.U. no garanteix la disponibilitat ni continuïtat del servei de blocs de la web,  podent modificar-lo, suspendre’l o eliminar-lo de la web sense previ avís, en qualsevol moment.

7.- En el cas de què un usuari pugui veure’s afectat per actuacions il·legals, o detecti un mal ús dels blocs de la web per part d’altres usuaris, podrà posar-ho en coneixement de BIT ACADEMY S.L.U. a través del correu electrònic info@bit.es indicant a la referència de l’assumpte “moderació de blocs”, per a què BIT ACADEMY S.L.U. pugui moderar o eliminar els mateixos.

8.- L’usuari mantindrà indemne a BIT ACADEMY S.L.U. davant de qualsevol reclamació que pogués presentar-se-li per els missatges que l’usuari hagi difós als blocs o per a qualsevol altre conducta vinculada o derivada de l’ús per part de l’usuari dels blocs de la web.

CURRÍCULUMS

A efectes d’allò disposat a la normativa vigent sobre protecció de dades, les dades que ens proporciona del seu currículum, són imprescindibles per a la tramitació de la sol·licitud. Els seus titulars consenten que les seves dades personals i de currículum, inclosa l’adreça de correu electrònic que es faciliti, s’incorporin al fitxer del qual és responsable BIT ACADEMY S.L.U., amb la finalitat d’estudiar i/o executar la present sol·licitud i per a l’estudi i anàlisi personalitzat o segmentat del mateix. Així mateix, consent expressament la comunicació de les seves dades del currículum per a la seva utilització amb les finalitats anteriors a l’empresa del Grup BIT ACADEMY S.L.U.

Les dades de currículum que es faciliten seran conservades durant el termini d’un any, passat el qual BIT ACADEMY S.L.U.  procedirà a la seva total destrucció.

BIT ACADEMY S.L.U.  garanteix que totes les seves dades personals facilitades seran utilitzades amb la finalitat, en la forma i amb les limitacions i drets que concedeix la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal. El titular podrà exercir gratuïtament els drets d’oposició, accés i informació, rectificació, cancel·lació de les seves dades i revocació de la seva autorització sense efectes retroactius, adreçant la seva sol·licitud per escrit a BIT ACADEMY S.L.U., C/ ALMOGÀVERS, 119 PLANTA 2ª – 08018 BARCELONA

SEGURETAT

BIT ACADEMY S.L.U. utilitza tècniques de seguretat de la informació generalment acceptades a la indústria, tals com firewals, procediments de control d’accés i mecanismes criptogràfics, tot això amb l’objecte d’evitar l’accés no autoritzat a les dades. Per a aconseguir aquestes finalitats, l’usuari/client accepta que el prestador obtingui dades per a efectes de la corresponent autentificació dels controls d’accés.

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Aquest lloc web és propietat de BIT ACADEMY S.L.U. Els drets de Propietat Intel·lectual i     d’explotació i reproducció d’aquest web, de les seves pàgines, pantalles, la Informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles (“hiperlinks”) que s’estableixin des d’aquest a altres pàgines web de qualsevol societat filial i/o dominada de BIT ACADEMY S.L.U., són propietat exclusiva d’aquesta, llevat que s’especifiqui expressament una altra cosa. Qualsevol denominació, disseny i/o logotip, així com qualsevol producte o servei oferts i apareguts en aquesta pàgina web, són marques degudament enregistrades per BIT ACADEMY S.L.U., per les seves societats filials i/o dominades per tercers. Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc per part d’aquest, podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents a l’Ordenament Jurídic espanyol i/o comunitari.

Els drets de propietat intel·lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i han de ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no essent responsabilitat de BIT ACADEMY S.L.U. l’ús que l’usuari pugui portar a terme al respecte, recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona.

Només es permet descarregar per a ús personal i privat els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d’aquest lloc web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertències d’aquesta pàgina web sense la prèvia autorització per escrit de BIT ACADEMY S.L.U.

Els continguts proporcionats per BIT ACADEMY S.L.U. estan subjectes als drets de propietat intel·lectual i industrial i són titularitat exclusiva de BIT ACADEMY S.L.U. o de les persones físiques o jurídiques que s’informi mitjançant l’adquisició d’un producte o servei. BIT ACADEMY S.L.U. no confereix a l’adquirent cap dret d’alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre el mateix, reservant-se BIT ACADEMY S.L.U. tots aquests drets. La cessió d’aquests drets precisarà el consentiment previ per escrit del titular dels mateixos, de manera que el client no podrà posar a disposició de terceres persones aquests continguts.

La propietat intel·lectual s’estén, a més a més del contingut inclòs a BIT ACADEMY S.L.U., als seus gràfics, logotips, dissenys, imatges i codis font utilitzats per a la seva programació.

BIT ACADEMY S.L.U. ha obtingut la Informació i els materials inclosos al web de fonts considerades com fiables i, si bé s’han pres mesures raonables per assegurar-se que la informació continguda sigui la correcta, BIT ACADEMY S.L.U. no pot garantir que en tot moment i circumstància aquesta informació sigui exacta, completa, actualitzada i, en conseqüència, no s’ha de confiar en ella como si ho fos. BIT ACADEMY S.L.U. declina expressament qualsevol responsabilitat per error o omissió en la Informació continguda a les pàgines d’aquesta web.

BIT ACADEMY S.L.U. es reserva la facultat de modificar, suspendre, cancel·lar o restringir el contingut de la web, els vincles o la informació obtinguda a través d’aquesta, sense necessitat d’avís previ. Aquesta, en cap cas, assumeix cap responsabilitat com a conseqüència de la utilització incorrecta del web que pugui fer l’usuari, tant de la informació com dels serveis inclosos.

En cap cas BIT ACADEMY S.L.U., les seves sucursals i/o centres de treball, els seus directors i/o apoderats, treballadors i, en general, el personal autoritzat serà responsable de qualsevol tipus de perjudici, pèrdua, reclamació o despesa, tant si procedeix directa o indirectament, de l’ús i/o difusió del web o de la Informació adquirida o accedida per o a través d’aquest o dels seus virus informàtics, d’errades operatives o d’interrupcions en el serveis o transmissió o d’errades en la línea en l’ús de la web, tant per connexió directa com per vincle o altre mitjà, constituint a tots els efectes legals un avís a qualsevol usuari de què aquestes possibilitats i actes puguin succeir.

BIT ACADEMY S.L.U. no es fa responsable dels webs no propis als quals es pugui accedir mitjançant vincles o enllaços (“links”) o de qualsevol contingut posat a disposició de tercers. Qualsevol ús d’un vincle o accés a una pàgina web no pròpia serà realitzat per voluntat i a risc totalment exclusiu de l’usuari. BIT ACADEMY S.L.U. no recomana ni garanteix cap de la/es Informació/ons obtinguda/es per o a través de qualsevol vincle, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivat de l’ús o mal ús d’un vincle, o de la Informació obtinguda a través d’aquest, inclosos altres enllaços o webs, de la interrupció en el servei o en l’accés, o de l’intent d’utilitzar o d’utilitzar malament un vincle, tant en connectar a la pàgina web de BIT ACADEMY S.L.U. com en accedir a la informació d’altres webs des de la mateixa.

LLEI APLICABLE

La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d’interpretació dels termes que conformen aquesta Política de Privacitat, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis de la present web, serà la llei espanyola.

ANNEX I:

Empreses que formen part del grup NETMIND:

  • NETMIND, S.L.
  • BIT ACADEMY S.L.U.
  • NETMIND International LLC